Siden 2001 er antall omkomne i trafikken mer enn halvert i femten europeiske land ved hjelp av en tøff målsetning og gode virkemidler.

I 2001 satte EU-kommisjonen et mål om å halvere antall omkomne i trafikken i medlemslandene. En rekke effektive trafikksikkerhetstiltak ble tatt i bruk i tiårsperioden. Flere av de opprinnelig 15 medlemslandene nådde målet. Fasiten i 2010 for medlemslandene samlet ble 35 000 omkomne, mot målet på 27 000.

2000px-Member_States_of_the_European_Union_(polar_stereographic_projection)_NO.svg

Kontroll og prikkbelastning

Mange av landene som har lyktes innførte i perioden blant annet langt mer politikontroll og automatisk fartskontroll (ATK) i tillegg til strengere promillelovgivning og prikkbelastning.

Best trafikksikkerhet i Europa har Storbritannia med 28 omkomne per million innbyggere, sammen med Norge og Sverige (30), Danmark (31), Irland (35), Nederland (39) og Spania (40). Dårligst er sikkerheten på veiene i Litauen (100), Romania (96), Serbia (94), Polen (93) og Hellas (91). Gjennomsnitt for alle EUs 27 medlemsland er 55 omkomne per million innbygger.

Den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen European Transport Safety Council (ETSC) utgir den årlige PIN-rapporten som rangerer alle EU land, samt Norge, Sveits og Israel etter en rekke indikatormål for sikkerhet på veiene.

Nytt halveringsmål

EU har satt et nytt, like ambisiøst mål for neste tiårsperiode, det vil si en ny halvering fra 2011 til 2020.

For å nå målet har EU definert syv satsningsområder:

Sikrere biler. Dette gjelder særlig krav om innføring av sikkerhetsteknologi i busser og lastebiler.

Sikrere veier. EU-kommisjonen vil kun gi støtte til prosjekter som følger tidligere vedtatte krav til utforming av sikre veier og tunneler.

ITS. EU ønsker fortgang i innføringen av e-Call. Systemet skal føre til at bilen automatisk melder fra, dersom en ulykke inntreffer. Meningen er at helsetjenesten får rask informasjon om hendelsen, bilens posisjon, og kan snakke direkte med skadde i bilen.

Utdanning. Kommisjonen ønsker å utarbeide strategier for å gjøre føreropplæringen bedre, og vil stille generelle minimumskrav til kjørelærernes kompetanse.

Kontroll. Informasjon om dem som bryter loven på veiene skal lettere kunne deles over landegrensene. EU ønsker også en felles strategi for å øke og effektivisere kontrollene.

Redningsarbeid. Kommisjonen ønsker å jobbe fram en global strategi for hvordan en bedre kan redusere skader på ulykkesstedet og styrke førstehjelpsarbeidet.

Fokus på MC. Dette innebærer et fokus på utvikling av sikrere personlig verneutstyr og innføring av sikkerhetsteknologi på motorsyklene.

veisikring

Kilde: http://www.tryggtrafikk.no/tema/ulykkesstatestikk/internasjonal-trafikksikkerhet/